Member

Graduate Students

 • MORI, Asahi (M1)
 • YOSHIYASU,Yuki (M1)
 • ASAI, Tomonori (M1)
 • KAMINO, Honoka (M1)
 • MITSUDA, Ryodai (M1)
 • MORIYAMA, Shogo (M1)
 • NORITA, Kaito (M1)
 • UMEDA, So (M1)

Undergraduate Students

 • ASANO, Neo (B4)
 • ASANO, Yuuki (B4)
 • KAWASE, Taiga (B4)
 • MOMOI, Kiichi (B4)
 • NISHIO, Hibiki (B4)
 • SATO, Rei (B4)

Alumni/Alumnae

 • HIRAIWA, Naoki (2020.4-2023.3, B4/M1/M2)
 • MIZUTANI, Ryoma (2020.4-2023.3, B4/M1/M2)
 • HIRAI, Ryuya (2022.4-2023.3, B4)
 • FUJII, Kazuki (2019.4-2022.3, B4/M1/M2)
 • OSHIDA, Ryusho (2019.4-2022.3, B4/M1/M2)
 • TSUCHIMOTO, Masato (2019.4-2022.3, B4/M1/M2)
 • KATO, Koichi (2020.4-2022.3, M1/M2)
 • KAWAGUCHI, Daichi (2021.4-2022.3, B4)
 • TAJIMA, Masataka (2021.4-2022.3, B4)
 • KOBAYASHI, Kodai (2019.4-2021.3, M1/M2)
 • OKADA, Tetsuya (2019.4-2021.3, M1/M2)
 • FUJIKAWA, Shin (2020.4-2021.3, B4)
 • SUGITA, Kaichi (2020.4-2021.3, B4)
 • YAMAKAWA, Chihiro (2020.4-2021.3, B4)
 • YAMAMOTO, Soma (2019.4-2020.3, B4)
 • KATO, Go (2018.4-2019.3, B4)
 • NAKAISHI, Yuya (2018.4-2019.3, B4)
 • SEKIDO, Kenta (2018.4-2019.3, B4)
 • TAKADA, Makoto (2018.4-2019.3, B4)
 • UKAI, Naoya (2018.4-2019.3, B4)
 • NISHIKAWA, Jun-ya (2017.4-2018.3, B4)